Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van The Gym Asten ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van The Gym Asten en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden - The Gym Asten

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van The Gym Asten. Leden ontvangen bij inschrijving een exemplaar per mail van de algemene voorwaarden. Zij worden geacht de voorwaarden door te lezen en verklaren middels digitale goedkeur de voorwaarden en huisregels zonder voorbehoud te accepteren. The Gym Asten is gerechtigd de voorwaarden en huisregels te wijziging en/of aan te vullen.

Artikel 2. Lidmaatschap
Onder het lidmaatschap wordt verstaan een lidmaatschap voor onbepaalde tijd waarbij kan worden deelgenomen aan de lessen behorende bij dit betreffende lidmaatschap. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

Artikel 3. Kosten lidmaatschap
a. Elk lid betaald lidmaatschapsgeld behorende bij het gekozen type lidmaatschap. The Gym Asten bepaalt periodiek de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden.
b. Wijzigingen van het lidmaatschap kunnen via eigen profiel aangepast worden.
c. Betaling van het lidmaatschap geschiedt volgens de overeenkomst die is gesloten tussen The Gym Asten en het lid. Het lid ontvangt eenmalig een factuur voor betaling van het lidmaatschap. Deze factuur is de gehele duur van het abonnement geldig. Het lidmaatschap wordt elke laatste vrijdag van de maand geïncasseerd voor de daar opvolgende maand. Indien het lidmaatschap niet voor de 5de is betaald kan deelname aan de lessen worden ontzegd. Zodra de totale achterstand is betaald, kan er weer worden deelgenomen aan de lessen.
d. 10 rittenkaarten kunnen via ideal betaald worden en zijn 6 maanden na aanschaf geldig.

Artikel 4: Duur van het contract en automatische verlenging
De contracten worden afgesloten voor onbepaalde tijd en worden automatisch verlengd door de gekozen periode tegen de geldende verlengings tarieven. The Gym Asten hanteert een opzegtermijn van 1 kalendermaand, opzeggingen van het abonnement dienen schriftelijk uiterlijk 1 week voor de laatste vrijdag van de maand gedaan worden. Een tussentijdse beëindiging van het abonnement is niet mogelijk.

Artikel 5: Beëindiging van een lidmaatschap
The Gym Asten behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap voor opzegging te beëindigen in één van onderstaande gevallen; a. Zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden of huisregels van CrossFit Asten ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van The Gym Asten misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden. b. Met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap 30 na vervaldatum nog niet is voldaan.

Artikel 6: Tussentijdse verandering van het lidmaatschap
Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid kiezen voor een andere abonnementsvorm. Verandering kunnen middels eigen profiel aangepast worden of per email aan info@crossfitasten.nl 1 week voor de laatste vrijdag van de maand te geschieden. Mutaties zullen per volgende betalingsperiode van kracht zijn. Het nieuwe lidmaatschap zal dan geldig zijn tot schriftelijke wederopzegging van het nieuwe abonnement.

Artikel 7: Openingstijden en sluitingstijden
The Gym Asten behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen, het rooster aan te passen of trainigen volgens een aangepast programma aan te bieden. The Gym Asten is gerechtigd om gesloten te zijn op officiële en erkende feestdagen, of vanuit veligheidsoverwegingen, waarbij de veiligheid van een lid niet langer kan worden gegarandeerd.

Artikel 8: Gedrag van leden
Leden zullen geen misbruik maken van de materialen of faciliteiten welke The Gym Asten biedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt., dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende leden. Incorrect, ruig of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. Leden wordt niet toegestaan deel te nemen aan de lessen indien zij onder invloed zijn van drank, drugs of andere geestverruimende middelen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de materialen van The Gym Asten. The Gym Asten sluit andere verantwoordelijkheid van haar of één van haar trainers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid tijdens het deelnemen aan lessen en verblijf in de accommodatie, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige materialen. Ieder lid vrijwaart The Gym Asten voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid.

Artikel 10: Overige zaken
De leden geven The Gym Asten toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en/of individuen te gebruiken, behoudens schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden. Persoonlijk gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruik en derhalve niet aan derden worden verstrekt. The Gym Asten behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen, maar zal trachten de leden vooraf hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 11: Lessen
Het is toegestaan maximaal 1 training per dag te volgen op basis van reservering en beschikbaarheid. Voor leden met een abonnement is het toegestaan meerdere trainingen vooruit te plannen. Met het 5x per week abonnement is het toegestaan om de open gym ruimte te gebruiken mits er 2 regulaire trainingen per week gepland staan. aanmelden voor een training kan 30 min van te voren en afmelden kan nog 2 uur van te voren. Daarna staat de training vast en wordt deze al zodanig in het tegoed verwerkt.